Usage Statistics for www.etecnic.com

Summary Period: May 2015
Generated 01-Jun-2015 04:30 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2015
Total Hits 23810
Total Files 19858
Total Pages 22883
Total Visits 4208
Total KBytes 1173460
Total Unique Sites 931
Total Unique URLs 202
Total Unique Referrers 1868
Total Unique User Agents 595
. Avg Max
Hits per Hour 32 773
Hits per Day 768 3395
Files per Day 640 2256
Pages per Day 738 3325
Sites per Day 30 81
Visits per Day 135 208
KBytes per Day 37854 93936
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.40% 19858
Code 206 - Partial Content 0.25% 60
Code 301 - Moved Permanently 0.18% 43
Code 302 - Found 12.68% 3020
Code 304 - Not Modified 0.58% 139
Code 404 - Not Found 2.89% 687
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 3

Daily usage for May 2015

Daily Statistics for May 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 470 1.97% 445 2.24% 448 1.96% 169 4.02% 43 4.62% 24794 2.11%
2 439 1.84% 424 2.14% 395 1.73% 134 3.18% 36 3.87% 21205 1.81%
3 386 1.62% 349 1.76% 353 1.54% 131 3.11% 41 4.40% 20185 1.72%
4 397 1.67% 342 1.72% 345 1.51% 144 3.42% 54 5.80% 14106 1.20%
5 1151 4.83% 1049 5.28% 1126 4.92% 184 4.37% 37 3.97% 50151 4.27%
6 541 2.27% 499 2.51% 462 2.02% 181 4.30% 47 5.05% 23230 1.98%
7 369 1.55% 340 1.71% 345 1.51% 144 3.42% 66 7.09% 16292 1.39%
8 505 2.12% 480 2.42% 495 2.16% 144 3.42% 68 7.30% 18761 1.60%
9 505 2.12% 478 2.41% 489 2.14% 126 2.99% 61 6.55% 28889 2.46%
10 482 2.02% 425 2.14% 469 2.05% 91 2.16% 42 4.51% 24888 2.12%
11 457 1.92% 440 2.22% 439 1.92% 65 1.54% 41 4.40% 30075 2.56%
12 607 2.55% 574 2.89% 592 2.59% 163 3.87% 64 6.87% 35701 3.04%
13 726 3.05% 661 3.33% 706 3.09% 180 4.28% 66 7.09% 43988 3.75%
14 569 2.39% 526 2.65% 543 2.37% 171 4.06% 73 7.84% 33223 2.83%
15 632 2.65% 594 2.99% 608 2.66% 148 3.52% 57 6.12% 38735 3.30%
16 736 3.09% 680 3.42% 718 3.14% 125 2.97% 54 5.80% 48091 4.10%
17 718 3.02% 672 3.38% 680 2.97% 159 3.78% 66 7.09% 46627 3.97%
18 1307 5.49% 1037 5.22% 1269 5.55% 208 4.94% 81 8.70% 54279 4.63%
19 2309 9.70% 1399 7.05% 2277 9.95% 150 3.56% 63 6.77% 58263 4.97%
20 3395 14.26% 2256 11.36% 3325 14.53% 115 2.73% 58 6.23% 93936 8.01%
21 841 3.53% 769 3.87% 818 3.57% 125 2.97% 52 5.59% 35993 3.07%
22 581 2.44% 548 2.76% 555 2.43% 91 2.16% 45 4.83% 39309 3.35%
23 535 2.25% 512 2.58% 524 2.29% 92 2.19% 31 3.33% 36574 3.12%
24 1544 6.48% 1043 5.25% 1506 6.58% 119 2.83% 64 6.87% 57008 4.86%
25 630 2.65% 560 2.82% 567 2.48% 155 3.68% 52 5.59% 40107 3.42%
26 496 2.08% 466 2.35% 474 2.07% 166 3.94% 49 5.26% 36464 3.11%
27 720 3.02% 672 3.38% 680 2.97% 156 3.71% 50 5.37% 56857 4.85%
28 453 1.90% 424 2.14% 432 1.89% 107 2.54% 43 4.62% 39044 3.33%
29 442 1.86% 405 2.04% 417 1.82% 90 2.14% 35 3.76% 38360 3.27%
30 408 1.71% 352 1.77% 393 1.72% 107 2.54% 36 3.87% 25345 2.16%
31 459 1.93% 437 2.20% 433 1.89% 103 2.45% 53 5.69% 42979 3.66%

Hourly usage for May 2015

Hourly Statistics for May 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 37 1174 4.93% 26 827 4.16% 36 1138 4.97% 1452 45004 3.84%
1 30 949 3.99% 25 782 3.94% 29 922 4.03% 1610 49913 4.25%
2 34 1072 4.50% 30 930 4.68% 33 1041 4.55% 1561 48388 4.12%
3 22 705 2.96% 21 670 3.37% 22 682 2.98% 1283 39784 3.39%
4 20 650 2.73% 19 607 3.06% 19 619 2.71% 1247 38642 3.29%
5 22 699 2.94% 20 650 3.27% 21 670 2.93% 1310 40603 3.46%
6 20 623 2.62% 18 586 2.95% 19 595 2.60% 1266 39242 3.34%
7 22 684 2.87% 21 654 3.29% 21 669 2.92% 1360 42155 3.59%
8 33 1035 4.35% 26 827 4.16% 32 1000 4.37% 1725 53475 4.56%
9 55 1709 7.18% 37 1172 5.90% 54 1682 7.35% 2081 64508 5.50%
10 33 1037 4.36% 30 936 4.71% 32 1012 4.42% 1843 57148 4.87%
11 39 1238 5.20% 28 879 4.43% 37 1170 5.11% 1605 49757 4.24%
12 38 1181 4.96% 33 1051 5.29% 37 1148 5.02% 1816 56282 4.80%
13 59 1837 7.72% 43 1346 6.78% 56 1740 7.60% 2139 66300 5.65%
14 29 914 3.84% 24 767 3.86% 28 881 3.85% 1589 49250 4.20%
15 23 725 3.04% 21 671 3.38% 21 673 2.94% 1410 43705 3.72%
16 26 809 3.40% 22 705 3.55% 24 772 3.37% 1514 46948 4.00%
17 44 1366 5.74% 32 1011 5.09% 42 1317 5.76% 1858 57609 4.91%
18 22 694 2.91% 20 640 3.22% 21 662 2.89% 1349 41807 3.56%
19 20 640 2.69% 19 610 3.07% 19 603 2.64% 1212 37559 3.20%
20 21 651 2.73% 19 619 3.12% 20 625 2.73% 1367 42375 3.61%
21 29 899 3.78% 26 809 4.07% 27 851 3.72% 1526 47302 4.03%
22 41 1273 5.35% 37 1176 5.92% 39 1237 5.41% 2114 65546 5.59%
23 40 1246 5.23% 30 933 4.70% 37 1174 5.13% 1618 50155 4.27%

Top 30 of 202 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7295 30.64% 793728 67.64% /stats/usage_201203.html
2 4790 20.12% 181044 15.43% /www.kuchlradio.at/
3 4210 17.68% 41913 3.57% /stats/
4 1602 6.73% 2515 0.21% /
5 450 1.89% 44400 3.78% /stats/usage_201505.html
6 220 0.92% 23421 2.00% /stats/usage_201409.html
7 82 0.34% 8636 0.74% /stats/usage_201006.html
8 75 0.31% 111 0.01% /error/
9 71 0.30% 73 0.01% /fotos/
10 65 0.27% 7423 0.63% /stats/usage_201504.html
11 57 0.24% 17 0.00% /icons/image2.gif
12 56 0.24% 8 0.00% /icons/blank.gif
13 55 0.23% 13 0.00% /icons/unknown.gif
14 54 0.23% 12 0.00% /icons/folder.gif
15 48 0.20% 5525 0.47% /stats/usage_201503.html
16 45 0.19% 5048 0.43% /stats/usage_201011.html
17 38 0.16% 3642 0.31% /stats/usage_201007.html
18 29 0.12% 3122 0.27% /stats/usage_201105.html\r
19 27 0.11% 2870 0.24% /stats/usage_201501.html
20 22 0.09% 2193 0.19% /stats/usage_201009.html
21 19 0.08% 1951 0.17% /stats/usage_201008.html
22 19 0.08% 17 0.00% /www.kuchlradio.at/includes/templates/viennabright/css/print_stylesheet.css
23 17 0.07% 1847 0.16% /stats/usage_201410.html
24 17 0.07% 1950 0.17% /stats/usage_201411.html
25 17 0.07% 336 0.03% /www.kuchlradio.at/includes/templates/viennabright/css/stylesheet.css
26 17 0.07% 32 0.00% /www.kuchlradio.at/includes/templates/viennabright/css/stylesheet_css_buttons.css
27 16 0.07% 1538 0.13% /stats/usage_201404.html
28 15 0.06% 1535 0.13% /stats/usage_201406.html
29 14 0.06% 77 0.01% /fotos/Thumbs.db
30 14 0.06% 1504 0.13% /stats/usage_201408.html

Top 10 of 202 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7295 30.64% 793728 67.64% /stats/usage_201203.html
2 4790 20.12% 181044 15.43% /www.kuchlradio.at/
3 450 1.89% 44400 3.78% /stats/usage_201505.html
4 4210 17.68% 41913 3.57% /stats/
5 220 0.92% 23421 2.00% /stats/usage_201409.html
6 82 0.34% 8636 0.74% /stats/usage_201006.html
7 65 0.27% 7423 0.63% /stats/usage_201504.html
8 48 0.20% 5525 0.47% /stats/usage_201503.html
9 45 0.19% 5048 0.43% /stats/usage_201011.html
10 7 0.03% 3890 0.33% /dmc 0.jpg

Top 10 of 68 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4210 17.68% 1266 31.60% /stats/
2 7295 30.64% 1052 26.26% /stats/usage_201203.html
3 1602 6.73% 809 20.19% /
4 4790 20.12% 254 6.34% /www.kuchlradio.at/
5 450 1.89% 180 4.49% /stats/usage_201505.html
6 220 0.92% 126 3.15% /stats/usage_201409.html
7 45 0.19% 39 0.97% /stats/usage_201011.html
8 38 0.16% 29 0.72% /stats/usage_201007.html
9 29 0.12% 29 0.72% /stats/usage_201105.html\r
10 75 0.31% 26 0.65% /error/

Top 10 of 68 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4210 17.68% 1362 33.22% /stats/
2 7295 30.64% 1051 25.63% /stats/usage_201203.html
3 1602 6.73% 782 19.07% /
4 4790 20.12% 276 6.73% /www.kuchlradio.at/
5 450 1.89% 182 4.44% /stats/usage_201505.html
6 220 0.92% 128 3.12% /stats/usage_201409.html
7 45 0.19% 39 0.95% /stats/usage_201011.html
8 29 0.12% 29 0.71% /stats/usage_201105.html\r
9 38 0.16% 28 0.68% /stats/usage_201007.html
10 75 0.31% 21 0.51% /error/

Top 30 of 1868 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7885 33.12% - (Direct Request)
2 1172 4.92% http://slimextobuy.brushd.com/
3 635 2.67% http://helppc-23.com/
4 619 2.60% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
5 444 1.86% http://acheter-slimex.aircus.com/
6 440 1.85% http://elocon-lotion.aircus.com/
7 360 1.51% http://runetki.xyz
8 332 1.39% http://truvada-buy.tumblr.com/
9 228 0.96% http://vipremontdom.ru/
10 216 0.91% http://nicotinell.soup.io/
11 178 0.75% http://www.xolodremont.ru/
12 178 0.75% https://www.google.com/search
13 167 0.70% http://fluticasone.soup.io/
14 140 0.59% http://retin-a-online.ismyvalentine.net/
15 128 0.54% http://alli-pills.ismyvalentine.net/
16 121 0.51% http://online-canadian-pharmacy.tk
17 102 0.43% http://promishlennaya-zona.ru
18 88 0.37% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
19 80 0.34% http://imp-mebeli.ru/
20 72 0.30% http://sibutraminamx.aircus.com/
21 65 0.27% http://sammerz.ru
22 60 0.25% http://best-seo-offer.com/try.php
23 56 0.24% http://buyedpills2015.com
24 56 0.24% http://nicotinellgum.tumblr.com/
25 56 0.24% http://seroqueltobuy.soup.io/
26 52 0.22% http://mometasone-elocon.ismyvalentine.net/
27 51 0.21% http://assboom.ismyvalentine.net/
28 51 0.21% http://levitra-365.com
29 48 0.20% http://atroventhfa.tumblr.com/
30 48 0.20% http://get-tretinoin.soup.io/

Top 20 of 156 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 1.67% http://blogdark.ru/golye-devki-derevenskoj-bane
2 3 1.67% http://blogdark.ru/video-iznasilovanie-ukrainskix-nevest-besplatno
3 3 1.67% http://newpornotube.ru/smotret-porno-video-dlya-plansheta-besplatno-bez-popiski
4 2 1.11% etecnic.com
5 2 1.11% http://baseclimbing.ru/okej-google-pokazhi-mne-porno-video-rossijskix-svingerov
6 2 1.11% http://blogdark.ru/russkie-shlyuxi-obossali-muzhika
7 2 1.11% http://blogdark.ru/seksfilmy
8 2 1.11% http://blogdark.ru/www-sex-iznasilovat
9 2 1.11% http://carvibor.ru/eblya-na-plyazhe
10 2 1.11% http://carvibor.ru/nudisty-na-plyazhe-ustroili-gruppovuxu
11 2 1.11% http://likenews24.ru/okej-google-najdi-mne-porno-video-posmotret-besplatno
12 2 1.11% http://likenews24.ru/porno-besplatno-zooseks-mobilnaya-versiya
13 2 1.11% http://mnai.ru/foto-damy-v-mini-bikini-pokazyvabt-pizdu
14 2 1.11% http://mnai.ru/sestra-glyadela-kak-menshij-brat-drochit
15 2 1.11% http://newpornotube.ru/nomera-telefonov-devushek-iz-chelnov-dlya-seksa
16 2 1.11% http://newpornotube.ru/sitemap.html
17 2 1.11% http://newpornotube.ru/www-vuku-ru-porno-sajt
18 2 1.11% http://newpornotube.ru/zoofiliya-seks-s-poni-video-smotret
19 2 1.11% http://picsmile.ru/sitemap.html
20 2 1.11% http://pizzastolitsa.ru/okej-google-porno-filmy

Top 15 of 595 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6266 26.32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 1658 6.96% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
3 311 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 288 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 198 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 159 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
7 157 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 5.10 (build 5339); GTB7.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
8 154 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
9 151 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
10 150 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
11 149 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
12 149 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
13 148 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
14 148 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 146 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36

Usage by Country for May 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23810 100.00% 19918 100.30% 1173460 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21