Usage Statistics for www.etecnic.com

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 04:08 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 36964
Total Files 35634
Total Pages 35786
Total Visits 3458
Total KBytes 292535
Total Unique Sites 796
Total Unique URLs 500
Total Unique Referrers 3415
Total Unique User Agents 316
. Avg Max
Hits per Hour 51 573
Hits per Day 1232 1778
Files per Day 1187 1734
Pages per Day 1192 1762
Sites per Day 26 59
Visits per Day 115 182
KBytes per Day 9751 28015
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.40% 35634
Code 302 - Found 1.66% 613
Code 304 - Not Modified 0.03% 10
Code 403 - Forbidden 0.05% 20
Code 404 - Not Found 1.86% 687

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1078 2.92% 1058 2.97% 1061 2.96% 129 3.73% 38 4.77% 9641 3.30%
2 1751 4.74% 1470 4.13% 1062 2.97% 77 2.23% 42 5.28% 28015 9.58%
3 772 2.09% 751 2.11% 761 2.13% 83 2.40% 42 5.28% 6121 2.09%
4 958 2.59% 858 2.41% 916 2.56% 110 3.18% 57 7.16% 8739 2.99%
5 1021 2.76% 975 2.74% 987 2.76% 112 3.24% 56 7.04% 7375 2.52%
6 1224 3.31% 1181 3.31% 1218 3.40% 82 2.37% 34 4.27% 7787 2.66%
7 1524 4.12% 1508 4.23% 1512 4.23% 147 4.25% 43 5.40% 9477 3.24%
8 1751 4.74% 1719 4.82% 1743 4.87% 174 5.03% 44 5.53% 10857 3.71%
9 1251 3.38% 1194 3.35% 1212 3.39% 182 5.26% 57 7.16% 8154 2.79%
10 1126 3.05% 1082 3.04% 1107 3.09% 94 2.72% 42 5.28% 14702 5.03%
11 965 2.61% 937 2.63% 954 2.67% 84 2.43% 46 5.78% 5889 2.01%
12 1077 2.91% 1037 2.91% 1052 2.94% 90 2.60% 34 4.27% 6432 2.20%
13 1064 2.88% 1038 2.91% 1005 2.81% 76 2.20% 56 7.04% 8588 2.94%
14 1222 3.31% 1205 3.38% 1215 3.40% 112 3.24% 34 4.27% 8110 2.77%
15 1036 2.80% 1019 2.86% 1026 2.87% 116 3.35% 48 6.03% 8492 2.90%
16 1078 2.92% 1050 2.95% 1070 2.99% 159 4.60% 47 5.90% 10044 3.43%
17 1228 3.32% 1202 3.37% 1209 3.38% 165 4.77% 42 5.28% 9731 3.33%
18 1214 3.28% 1205 3.38% 1207 3.37% 150 4.34% 40 5.03% 9020 3.08%
19 1310 3.54% 1293 3.63% 1299 3.63% 120 3.47% 37 4.65% 9353 3.20%
20 1775 4.80% 1734 4.87% 1757 4.91% 136 3.93% 55 6.91% 13028 4.45%
21 1638 4.43% 1533 4.30% 1619 4.52% 103 2.98% 42 5.28% 12987 4.44%
22 1778 4.81% 1694 4.75% 1762 4.92% 112 3.24% 44 5.53% 12681 4.33%
23 1370 3.71% 1338 3.75% 1361 3.80% 122 3.53% 34 4.27% 11610 3.97%
24 1280 3.46% 1267 3.56% 1271 3.55% 102 2.95% 37 4.65% 8283 2.83%
25 1210 3.27% 1170 3.28% 1185 3.31% 131 3.79% 30 3.77% 8145 2.78%
26 1063 2.88% 1044 2.93% 1055 2.95% 106 3.07% 39 4.90% 8326 2.85%
27 1194 3.23% 1141 3.20% 1181 3.30% 126 3.64% 45 5.65% 7604 2.60%
28 1279 3.46% 1241 3.48% 1269 3.55% 124 3.59% 42 5.28% 9774 3.34%
29 1067 2.89% 1050 2.95% 1059 2.96% 115 3.33% 37 4.65% 8037 2.75%
30 660 1.79% 640 1.80% 651 1.82% 138 3.99% 59 7.41% 5531 1.89%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 49 1491 4.03% 47 1419 3.98% 49 1473 4.12% 327 9824 3.36%
1 50 1501 4.06% 48 1456 4.09% 48 1469 4.10% 340 10186 3.48%
2 51 1547 4.19% 50 1525 4.28% 50 1524 4.26% 368 11040 3.77%
3 49 1486 4.02% 47 1439 4.04% 49 1473 4.12% 353 10601 3.62%
4 51 1546 4.18% 50 1503 4.22% 50 1528 4.27% 510 15303 5.23%
5 48 1449 3.92% 47 1415 3.97% 48 1441 4.03% 336 10067 3.44%
6 49 1487 4.02% 48 1460 4.10% 48 1463 4.09% 351 10530 3.60%
7 53 1605 4.34% 50 1505 4.22% 53 1594 4.45% 404 12115 4.14%
8 48 1467 3.97% 47 1415 3.97% 48 1451 4.05% 336 10074 3.44%
9 50 1522 4.12% 49 1488 4.18% 49 1496 4.18% 364 10910 3.73%
10 48 1441 3.90% 47 1423 3.99% 47 1426 3.98% 330 9898 3.38%
11 50 1505 4.07% 48 1443 4.05% 49 1476 4.12% 403 12104 4.14%
12 53 1592 4.31% 52 1569 4.40% 52 1573 4.40% 449 13478 4.61%
13 49 1497 4.05% 48 1462 4.10% 49 1482 4.14% 337 10112 3.46%
14 48 1450 3.92% 47 1417 3.98% 47 1427 3.99% 327 9804 3.35%
15 66 1987 5.38% 59 1777 4.99% 59 1772 4.95% 994 29811 10.19%
16 63 1896 5.13% 60 1810 5.08% 46 1396 3.90% 424 12706 4.34%
17 47 1417 3.83% 46 1397 3.92% 46 1406 3.93% 323 9704 3.32%
18 47 1427 3.86% 46 1400 3.93% 47 1416 3.96% 324 9722 3.32%
19 48 1463 3.96% 46 1409 3.95% 48 1441 4.03% 436 13086 4.47%
20 47 1425 3.86% 45 1379 3.87% 46 1398 3.91% 332 9951 3.40%
21 55 1660 4.49% 52 1568 4.40% 53 1608 4.49% 667 20018 6.84%
22 51 1551 4.20% 48 1464 4.11% 50 1520 4.25% 359 10760 3.68%
23 51 1552 4.20% 49 1491 4.18% 51 1533 4.28% 358 10730 3.67%

Top 30 of 500 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 20934 56.63% 209100 71.48% /stats/
2 13371 36.17% 21875 7.48% /
3 60 0.16% 4762 1.63% /stats/usage_202006.html
4 50 0.14% 76 0.03% /error/
5 49 0.13% 51 0.02% /fotos/
6 19 0.05% 12318 4.21% /dmc 0.jpg
7 14 0.04% 28 0.01% /www.kuchlradio.at/nddbc.html
8 10 0.03% 967 0.33% /fotos/haven.jpg
9 9 0.02% 782 0.27% /stats/usage_201009.html
10 9 0.02% 760 0.26% /stats/usage_201102.html
11 9 0.02% 811 0.28% /stats/usage_202005.html
12 8 0.02% 715 0.24% /stats/usage_201011.html
13 8 0.02% 688 0.24% /stats/usage_201110.html
14 8 0.02% 690 0.24% /stats/usage_201601.html
15 8 0.02% 732 0.25% /stats/usage_201606.html
16 7 0.02% 22 0.01% /error/401-authorization.html
17 7 0.02% 20 0.01% /error/403-forbidden.html
18 7 0.02% 13 0.00% /stats/hourly_usage_200908.png
19 7 0.02% 644 0.22% /stats/usage_201008.html
20 7 0.02% 603 0.21% /stats/usage_201103.html
21 7 0.02% 599 0.20% /stats/usage_201104.html
22 7 0.02% 612 0.21% /stats/usage_201405.html
23 7 0.02% 602 0.21% /stats/usage_201409.html
24 7 0.02% 624 0.21% /stats/usage_201510.html
25 7 0.02% 603 0.21% /stats/usage_201908.html
26 6 0.02% 17 0.01% /error/404-file-not-found.html
27 6 0.02% 18 0.01% /error/500-internal-server-error.html
28 6 0.02% 511 0.17% /stats/usage_201006.html
29 6 0.02% 526 0.18% /stats/usage_201007.html
30 6 0.02% 512 0.18% /stats/usage_201010.html

Top 10 of 500 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20934 56.63% 209100 71.48% /stats/
2 13371 36.17% 21875 7.48% /
3 19 0.05% 12318 4.21% /dmc 0.jpg
4 60 0.16% 4762 1.63% /stats/usage_202006.html
5 10 0.03% 967 0.33% /fotos/haven.jpg
6 9 0.02% 811 0.28% /stats/usage_202005.html
7 9 0.02% 782 0.27% /stats/usage_201009.html
8 9 0.02% 760 0.26% /stats/usage_201102.html
9 8 0.02% 732 0.25% /stats/usage_201606.html
10 8 0.02% 715 0.24% /stats/usage_201011.html

Top 10 of 53 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20934 56.63% 1790 52.72% /stats/
2 13371 36.17% 1464 43.12% /
3 60 0.16% 30 0.88% /stats/usage_202006.html
4 50 0.14% 5 0.15% /error/
5 7 0.02% 5 0.15% /stats/usage_201409.html
6 8 0.02% 5 0.15% /stats/usage_201606.html
7 9 0.02% 4 0.12% /stats/usage_201009.html
8 9 0.02% 4 0.12% /stats/usage_201102.html
9 8 0.02% 4 0.12% /stats/usage_201110.html
10 7 0.02% 4 0.12% /stats/usage_201405.html

Top 10 of 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20934 56.63% 1760 52.04% /stats/
2 13371 36.17% 1471 43.49% /
3 60 0.16% 33 0.98% /stats/usage_202006.html
4 50 0.14% 7 0.21% /error/
5 7 0.02% 5 0.15% /stats/usage_201409.html
6 9 0.02% 4 0.12% /stats/usage_201009.html
7 9 0.02% 4 0.12% /stats/usage_201102.html
8 8 0.02% 4 0.12% /stats/usage_201110.html
9 7 0.02% 4 0.12% /stats/usage_201405.html
10 6 0.02% 3 0.09% /stats/usage_201006.html

Top 30 of 3415 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2202 5.96% - (Direct Request)
2 1330 3.60% http://virtclub.com/
3 1221 3.30% http://www.google.ru/search
4 1160 3.14% https://getery.xyz
5 1037 2.81% http://rt.videochat.guru/
6 992 2.68% https://mosbordell.com
7 952 2.58% http://doska.org/
8 830 2.25% https://seksvibor.xyz
9 647 1.75% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
10 517 1.40% https://www.money-project.com/
11 332 0.90% https://seks-dosug.com
12 318 0.86% http://tretinoine.de.tl
13 304 0.82% http://nolvadex.onlc.eu
14 301 0.81% http://zithromaxe.onlc.fr
15 294 0.80% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
16 284 0.77% http://amoxili.webnode.fr
17 212 0.57% http://lukol.onlc.eu
18 210 0.57% http://demircette.onlc.eu
19 209 0.57% http://revia.onlc.eu
20 205 0.55% http://achatstromectol.onlc.fr
21 204 0.55% http://styplon.onlc.eu
22 200 0.54% http://ventolin100mcg.populr.me
23 191 0.52% http://keflex.onlc.be
24 190 0.51% https://woda.od.ua
25 187 0.51% http://accutane.vg1.pl
26 187 0.51% http://achatavodart.onlc.fr
27 182 0.49% http://prednisonekauf.onlc.be
28 179 0.48% http://dapsone.onlc.eu
29 179 0.48% http://delevothroid.onlc.be
30 176 0.48% http://propecia.vg1.pl

Top 20 of 207 Total Search Strings
# Hits Search String
1 166 13.58% http://virtclub.com/
2 48 3.93% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
3 47 3.85% https://rt.videochat.guru/
4 39 3.19% https://vk.com/xrumernet
5 37 3.03% https://doska.info/item/add
6 36 2.95% https://vk.com/zennoposterinfo
7 36 2.95% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
8 33 2.70% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
9 32 2.62% http://doska.org/
10 32 2.62% https://znakomstv.net/
11 31 2.54% https://ok.ru/doskaobyavlenii
12 31 2.54% https://vk.com/doskaobyavlenii
13 28 2.29% https://xxxznakomstva.ru/
14 27 2.21% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
15 26 2.13% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
16 25 2.05% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
17 24 1.96% https://videochat.guru/
18 24 1.96% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
19 23 1.88% https://fi.videochat.guru/
20 17 1.39% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html

Top 15 of 316 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2591 7.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 2454 6.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1839 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1256 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 675 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
6 661 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 660 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 653 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 652 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 651 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
11 644 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
12 644 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
13 641 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 640 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 636 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 36964 100.00% 35634 100.00% 292535 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21